หลักการใหม่ในการหาปัจจัยเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร
1. ต้องไม่มีพิษสะสม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืช และสัตว์ ที่เป็นประโยชน์
2. ต้องไม่เป็นโทษต่อดิน ระบบนิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
3. ผลผลิตของพืชผล ต้องได้คุณภาพ ดีกว่าการใช้ปัจจัยเดิม
4. ต้องเพิ่มผลผลิตไม่ต่ำกว่าปัจจัยที่ใช้อยู่
5. ต้องสะดวกต่อการใช้และสะดวกในการขนส่ง
6. เป็นที่ต้องการของเกษตรกร
7. ต้องมีราคาไม่แพงกว่าปัจจัยที่ใช้อยู่ หรือคุ้มค่าต่อการลงทุน
King One อะมิโนเข้มข้น 
     เป็นกรดอะมิโนเข้มข้นที่ได้จากสารธรรมชาติ เช่น กากโมลาส กากมันสำปะหลัง ขนสัตว์ และสารอาหารจากธรรมชาติ โดย ผ่านกรรมวิธีสลายด้วย กรด ด่าง และเอ็มไซม์ ทำให้ได้เป็น กรดอะมิโนน้ำเข้มข้นที่มีกรดอะมิโนมากกว่า 19 ชนิด หรือ โปรตีนไฮโดรไลเซส 
King One อะมิโนเข้มข้น 
     อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่พืชสามารถ นำไปใช้ได้ทันที ในการสร้างการเจริญเติบโต ช่วยให้รากยาว แข็งแรง เกิดรากฝอยมาก กระตุ้นการเกิดรากใหม่ เพิ่มผลผลิต ได้มากขึ้น พืชโตเร็ว ส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลด์ และกระบวนการสังเคราะห์แสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

คิงวัน อะมิโนเข้มข้น 
     ใช้ฉีดพ่นทางใบ ให้เป็นฝอยละออง ให้เล็กที่สุดในแต่ละครั้ง เพื่อให้ทั้งผิวใบได้เปียกทั่วกัน ในรอบเช้า หรือเย็น เนื่องจากปากใบของพืชมีขนาดเล็กมาก อะมิโนน้ำคิงวัน ที่ปรับโครงสร้างให้อยู่ในรูปของคีเลท ขนาดเล็กทำให้พืชสามารถ ดูดซับแร่ธาตุและสารอาหารเข้าทางปากใบได้ง่าย ส่วนอะมิโน ที่มีโครงสร้างใหญ่ จะยึดเกาะที่ใบไม่ให้ถูกชะล้างโดยง่าย ค่อยๆ ปลดปล่อยธาตอาหาร จึงไม่จำเป็นต้องฉีดบ่อยครั้ง และกรด อะมิโนที่ล่วงลงสู่พื้นดิน ยังเป็นแหล่งอาหารและแร่ธาตุให้กับ
จุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน ทำให้เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ เพิ่มกิจกรรมของ จุลินทรีย์ เกิดการปลดปล่อยแร่ธาตุ สารอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์
King One อะมิโนเข้มข้น 
  • ช่วยเพิ่มการดูดซึมของรากพืช
  • สร้างภูมิต้านทานให้แก่พืชในสภาวะที่ไม่เหมาะสม
  • ช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตโปรตีนพืชและลดปริมาณ พลังงานที่ใช้ในกระบวนการสร้างกรดอะมิโนของพืชใน ระดับเซลล์
  • เสริมสร้างกลิ่นรส และสีของผลผลิต
  • ผลผลิตไม่เน่าหรือเสียง่าย เป็นที่ต้องการของตลาด
  • ลดปริมาณการให้ปุ๋ยทางดิน ลดต้นทุนเกษตรกร
  • ปลอดภัยทั้งคนใช้ และผู้บริโภค ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อัตราการใช้และวิธีการใช้ King One 
King One อะมิโนเข้มข้น  5 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร  
เหมาะสำหรับ : พืชอายุสั้น ถั่ว พริก แตงกวา ฟักทอง แตงโม หอมแดง กระเทียม ฉีดพ่นทุก 5 – 7 วัน 

King One อะมิโนเข้มข้น  10 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร 
เหมาะสำหรับ : พืชตามฤดูกาล ข้าว มัน อ้อย ข้าวโพด ฉีดพ่นทุก 15 – 20 วัน 4–5 ครั้งต่อฤดูกาล 

King One อะมิโนเข้มข้น  20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร 
เหมาะสำหรับ : พืชยืนต้น ยางพารา ปาล์ม มะม่วง มะขาม ทุเรียน ลำไย ฉีดพ่นทุก 15 – 20 วัน
3 มาตรฐาน การผลิตที่ให้ความปลอดภัย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
   1. วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรตามหลักวิชาการและทดสอบได้ผลจริง
   2. ขบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
   3. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน
KING ONE ขวัญใจเกษตรกร 
KING ONE ทำง่าย ขายคล่อง ผู้หญิงก็ทำได้สบายๆ